Skočit na obsah

Nová verze českých pravidel přístupnosti

Jedním z úkolů projektu vědy a výzkumu, na kterém jsme celý tento rok pracovali, byla revize aktuálních pravidel přístupnosti, která mají příští rok vyjít ministerskou vyhláškou. Revize je hotová, řada pravidel ubyla, řada přibyla, jiné se změnily. Podívejte se tedy na výsledek.

Pokud vás zajímají pouze nová pravidla, skočte rovnou na poslední odstavec tohoto textu. Jestliže vás zajímají i důvody, proč se pravidla měnila a z jakého důvodu se to či ono pravidlo rušilo, přidávalo či měnilo, je vám k dispozici tento text: 

Aktuální pravidla přístupnosti platná pro Českou republiku vznikla v roce 2004 na půdě Ministerstva informatiky ČR. Jejich autory byly kapacity v oboru a ačkoliv se jednalo o všeobecně respektovaná a uznávaná pravidla, postupem času se ukázalo, že mají řadu slabin. Jednalo se zejména o následující aspekty:

 1. Pravidla vnikla bez důkladného výzkumu specifických potřeb handicapovaných uživatelů a spoléhala se pouze na znalosti a zkušenosti autorů.
 2. Pravidla vznikla bez vztahu ke vznikající celosvětové metodice WCAG2.0 , ke které se přihlásily členské země Evropské unie. Řada pravidel nemá v metodice WCAG2.0 oporu a řada jich naopak chybí.
 3. Pravidla jsou v řadě aspektů příliš přísná a rigidní dodržení pravidel způsobuje enormní náročnost na tvůrce/správce www stránek.
 4. Některá pravidla jsou nadefinována příliš obecně a není možné je jednoduše interpretovat ani zkontrolovat.

Z tohoto důvodu vznikla potřeba na jejich revizi, která byla vtělena do projektu vědy a výzkumu. Úkolem jeho řešitelů (H1.cz , TyfloCentrum Brno a Masarykova univerzita) bylo tak mimojiné nadefinovat novou verzi pravidel, která bude odpovídat výzkumu v cílové populaci handicapovaných uživatelů a bude v souladu se vznikající metodikou WCAG2.0.

V tomto dokumentu je představena nová verze pravidel přístupnosti a zároveň jejich vztah s původní verzí pravidel.

Vyřazená pravidla

Některá pravidla původní metodiky byla vyřazena z aktualizované verze, a sice kvůli tomu, že nemají oporu ve WCAG2.0, neodpovídají skutečným potřebám cílové skupiny a jsou zbytečně přísná. Konkrétně se jedná o následující pravidla.

(Poznámka: Názvy zrušených pravidel obsahují číslování staré verze pravidel. Ostatní pravidla jsou číslována podle nového uspořádání pravidel.)

Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem (Pravidlo č. 3).

Smyslem tohoto pravidla byla povinnost uvádět ve stylových předpisech definujících typ písma i obecnou rodinu písma (serif, sans-serif, monospace atp.). I když se jedná o implementačně jednoduché pravidlo, jde nad rámec skutečných potřeb handicapovaných uživatelů a nemá žádnou oporu ve WCAG2.0. Jeho praktický dopad je však velmi dobře ošetřen nových pravidlem č. 4 (Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.) .

Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný (Pravidlo č. 14).

Se splněním tohoto pravidla nemá drtivá většina webů veřejné správy potíže a navíc pro něj chybí opora ve WCAG2.0. Jeho praktický dopad je však velmi dobře ošetřen pravidlem o srozumitelnosti a jednoduchosti textového obsahu (Pravidlo č. 14) a popisnosti nadpisů (Pravidlo č. 28).

Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku (Pravidlo č. 15).

Jedná se o pravidlo, které souvisí spíše s obecnou použitelností než s více specifickou přístupností. Samo o sobě nemá oporu ve WCAG2.0. Srozumitelnost a jednoznačnost textu je také upravena v pravidle č. 14, což samo o sobě stačí.

Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky (Pravidlo č. 17).

Aplikace tohoto pravidla se v řadě případů ukázala být velice složitou (např. v případě MFČR povinnost zveřejňovat státní závěrečný účet ve formátu HTML) a navíc se neprokázala nezbytnost z hlediska potřeb handicapovaných uživatelů. Toto pravidlo také nemá žádnou oporu ve WCAG2.0.

Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasně vymezující míru přístupnosti webu a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá stránka webu (Pravidlo č. 18).

Z hlediska nezbytných potřeb cílové skupiny ani pojetí WCAG2.0 se neprokázalo, že je nutné toto pravidlo aplikovat jako povinné. Zůstane tedy pouze v rovině doporučení mimo rámec samotných pravidel.

Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny (Pravidlo č. 20 ).

Toto pravidlo byl zrušeno jako samostatné, avšak bylo vtěleno do pravidla o konzistenci a srozumitelnosti navigace (pravidlo č. 17).

Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku (Pravidlo č. 24 ).

Existence tohoto specifického pravidla nemá svou oporu v metodice WCAG2.0 a navíc je jeho význam vtělen do řady dalších pravidel o srozumitelnosti obsahu a navigace.

Stejně označené odkazy mají stejný cíl (Pravidlo č. 28).

Splnění tohoto pravidla se na webových stránkách v reálném provozu ukázalo být velice složité a často až nemožné. Zároveň se neprokázala důležitost tohoto pravidla v rámci výzkumu ve skupině handicapovaných uživatelů. Toto pravidlo také nemá žádnou oporu v metodice WCAG2.0.

Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou (Pravidlo č. 29).

Toto pravidlo bylo zrušeno kvůli tomu, že jeho význam i praktický dopad je plně pokryt pravidlem č. 5 o nezávislosti informace na barevném rozlišení. Odkazy tedy podle tohoto pravidla nemohou být odlišeny od okolního textu pouze použitou barvou, ale musí být použit i jiný rozlišující prvek.

Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě (Pravidlo č. 30).

Toto pravidlo bylo zrušeno kvůli tomu, že samo o sobě nemá oporu ve specifickém pravidle z metodiky WCAG2.0. Jeho praktický význam i dopad je však stejně dobře upraven v pravidle o označování netextových prvků (pravidlo č. 1) a popisnosti odkazů (pravidlo č. 23).

V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu (Pravidlo č. 33).

Smyslem tohoto pravidla bylo uvést znakovou sadu do příslušné meta-značky. Ukázalo se však, že ačkoliv je aplikace tohoto pravidla velmi jednoduchá, není natolik prioritní z hlediska potřeb cílové skupiny a ani nemá oporu ve WCAG2.0.

Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy (Pravidlo č. 35).

Existence tohoto pravidla nemá přímou oporu ve WCAG2.0 a ačkoliv je jistě správné a optimální www stránky stavět pomocí stylových předpisů, není důvod toto pravidlo umisťovat do oficiální metodiky. Navíc je pravidlo velice vágní a různě interpretovatelné.

Upravená pravidla

Z hlediska získaných informací z výzkumu cílové skupiny i z hlediska souladu s metodikou WCAG2.0 došlo k úpravě textu následujících pravidel.

Poznámka: V prvním sloupečku se jedná o číslování podle staré verze pravidel. V druhém a třetím sloupečku je použito číslování podle nové verze pravidel.

Stará verze pravidla

Nová verze pravidla

Poznámka

(2) Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

(3) Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

Byly odstraněny „obrázky“, protože se jedná o duplicitu s jiným pravidlem (č. 1) a byly doplněny Cookies.

(4) Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost.

(6) Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní.

Byla doplněna teze „text v obrázku“. Byla odstraněna zmínka o vzorku, protože se jedná o duplicitu. V rozšířené verzi pravidel došlo ke kompletní změně výpočtového mechanismu.

(5) Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.

(7) Velikost textu je možné zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při změně velikosti nedochází ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.

Pravidlo lépe formulováno, aby vyjadřovalo svůj význam. Doplněna lepší precizace v rozšířené verzi pravidel.

(7) Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.

(9) Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek, který k takové akce obvykle vede.

Větší precizace pravidla.

(10) Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu.

(11) Na webové stránce nic nebliká rychleji než třikrát za sekundu.

Podle doporučení WCAG2.0 změněna hranice přípustné frekvence blikání.

(21) Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách.

(17) Navigace je srozumitelná a konzistentní na všech webových stránkách. Od ostatního obsahu je zřetelně oddělena.

Doplněná formulace o oddělení od okolního obsahu, která dříve figurovala jako samostatné pravidlo.

(23) Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu.

(19) Na rozsáhlejším webu je kromě standardní navigace k dispozici rovněž mapa webu nebo vyhledávání. Odkaz na mapu nebo vyhledávací formulář je k dispozici na každé stránce webu.

Podle doporučení WCAG2.0 je kromě mapy webu variantně doplněna ještě možnost nabídnout vyhledávací mechanismus.

(25) Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu.

(23) Text odkazu nebo jeho přímý kontext výstižně popisuje cíl odkazu.

V souvislosti s doporučením WCAG2.0 je doplněna zmínka o přímém kontextu a pravidlo bylo přeformuláno.

(32) Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.

(26) Prvky zdrojového kódu mají vždy uvedeny počáteční a koncovou značku, vyjma situacie, kdy to použitá specifikace nevyžaduje. Značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení.

V souvislosti s doporučením WCAG2.0 byla zmírněna přísnost povinnosti syntaktické správnosti na omezenou formu.

(34) Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.

(28) Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou popisné.

Zjednodušení pravidla a vyjmutí teze o zneužití sémantických značek pro jiný účel. Toto řeší jiné pravidlo.

(36) Je-li tabulka použita pro rozvržení obsahu webové stránky, neobsahuje záhlaví řádků ani sloupců. Všechny tabulky zobrazující tabulková data naopak záhlaví

(29) Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, obsahuje značky pro záhlaví řádků a/nebo sloupců.

Zjednodušení formulace pravidla.

Nová pravidla

Na základě zjištění ve výzkumu uživatelských skupin a zajištění souladu s WCAG2.0 jsme doplnili následující pravidla, která nebyla obsažena v dosavadních pravidlech.

 • Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, pokud nejsou jen alternativou k existujícímu textovém obsahu (Pravidlo č. 2).
 • Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat (Pravidlo č. 4).
 • Pokud na webové stránce hraje jakýkoliv zvuk více jak tři sekundy, je možné tento zvuk vypnout nebo upravit jeho hlasitost, a to nezávisle na nastavení ostatního zvuku v počítači uživatele (Pravidlo č. 12).
 • Pokud je obsah webové stránky závislý na nějakém časovém limitu, uživatelé mají pro jeho čtení a použití dostatek času (Pravidlo č. 13).
 • Bloky obsahu, které se opakují na více www stránkách, je možné přeskočit (Pravidlo č. 16).
 • Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, je k dispozici dostatečně popisná informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud je to možné, je k dispozici rovněž informace, jak chybu opravit (Pravidlo č. 22).
 • Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky (Pravidlo č. 27).

Finální znění nové verze pravidel

Finální znění nové verze pravidel přístupného webu je k dispozici v základní i rozšířené verzi na webu www.pravidla-pristupnosti.cz.

Přidejte svůj komentář

David Špinar | 17. července 2007 | 288 komentářů | Trvalý odkaz

Hledání


Nové komentáře

Tip pro vás

Kurz přístupného webu

Chcete-li ušetřit za drahé konzultace a audity přístupnosti, doporučuji navštívit jednodenní Kurz tvorby přístupného webu.

Doporučuji

H1.cz: Odborné poradenství pro podnikání na Internetu

H1.cz: Odborné poradenství pro podnikání na Internetu

Kniha Tvoříme přístupné webové stránky

Více informací o mé knize

Reklama

Kvalitní hosting

Jednotná cena, individuální přístup. 500 MB, PHP, MySQL, antispam.

www.Cesky-Hosting.cz

 

Přístupnost - web a weblog věnovaný přístupnosti webových stránek, který píše David Špinar

Prohlášení o přístupnosti | RSS weblogu | RSS komentářů weblogu | Vypnout CSS | Hostováno u Český hosting | Doména u IInfo